OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú vydané v súlade s ustanovením obchodného zákonníka Slovenskej republiky a upravujú právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.
Zaslaním záväznej objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito podmienkami svoj bezvýhradný súhlas.

 

Objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Objednávka može byť doručená predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu, osobne. Objednávka je vždy pre kupujúceho záväzná. Cena uvedená u každého druhu tovaru v cenníku je konečná. Cena tovaru sa rozumie zo skladu predávajúceho, tj. nezahrňuje náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu.

 

Dodacie podmienky, cena za poštovné, platobné podmienky


Doručenie a prevzatie:

Tovar doručujeme len v rámci Slovenskej republiky.

 • Prevzatie osobne v predajni: Po emailovom potvrdení objednávky si môžete tovar prevziať počas otváracích hodín v našej predajni. Je vhodné vedieť vaše číslo objednávky.
 • Slovenská pošta: Tovar zasielame vhodne zabalený ako balík, alebo pri menších rozmeroch a hmotnosti do 1,5kg ako doporučenú listovú zásielku. Doručenie trvá obvykle 2-3 dni a budete o ňom informovaný emailom. Poštou zasielame balíky do maximálnej hmotnosti 10kg.
 • Kurierska služba UPS: Preprava kuriérom UPS s doručením obvykle na druhý deň. Do objednávky je nutné uviesť telefónne číslo, na ktorom vás môže kuriér kontaktovať.

UPOZORNENIE: Pri prevzatí si skotrolujte neporušenosť obalu zásielky. Mechanicky poškodené zásielky nepreberajte.

 

Spôsoby platby:

 • Platba v predajni: Pri osobnom prevzatí tovaru. Môžete platiť hotovosťou, platobnou kartou, alebo na splátky (Quatro).
 • Dobierka: Platíte doručovateľovi (kuriérovi) pri prevzatí tovaru. Je vhodné mať u seba občiansky preukaz a pripravenú hotovosť.
 • Bankovým prevodom na účet: Tovar odosielame ihneď po obdržaní platby na náš účet vo VÚB SK1902000000001560627658. Ako VS uveďte číslo objednávky.

 

Cena dopravy:

Prevzatie osobne v predajni 0,00 €
Dobierka - Slovenská pošta /max. 10kg/ 4,00 €
Dobierka - Kuriér UPS 10,00 €
Prevodom na účet - Slovenská pošta /max. 10kg/ 3,00 €
Prevodom na účet - Kuríér UPS 7,00 €

 

Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude odoslaný do 7 pracovných dní. Ak tovar nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní od našich dodávateľov. Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH a sú konečné. Spolu s tovarom Vám bude zaslaný daňový doklad. Ceny vrátane akciových platia do odvolania, alebo do vyčerpania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste tovar objednali bez ohľadu na zmeny.  Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene a adekvátne zabalený, odoslať tovar v najkratšej možnej lehote, vystaviť a priložiť faktúru.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.

 

 


 

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

 

1. Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Pri prevzatí zásielky je prijímateľ povinný skontrolovať počet balíkov a neporušenosť zásielky, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. V prípade, že je zásielka poškodená alebo neúplná, užívateľ je povinný spísať s prepravcom protokol o škode a má právo zásielku neprevziať. V tomto prípade je nutné o tejto skutočnosti ihneď informovať firmu Bella - priemyselný tovar  na tel. čísle 047 4511 967  a v prípade spísania protokolu o škode poslať kópiu do 24 hodín elektronickou poštou na adresu info@bella-pumps.sk. V opačnom prípade sa tovar považuje za riadne dodaný a neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Pre urýchlenie zistenia poškodenia prepravcom pomôže aj fotodokumentácia poškodeného obalu zaslaná na emailovú adresu.

Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

 

2. Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou. Reklamovaný tovar je možné doručiť Slovenskou poštou alebo prostredníctvom prepravcu. Tovar neposielajte ako dobierku!
Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis chýb, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka.
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov.

Pri reklamácií postupujte nasledujúcim spôsobom. Poškodený tovar doplňte popisom zistenej závady, číslom faktúry a zašlite upozornenie na našu  e-mailovú adresu.

Tovar zabaľte a pošlite na našu adresu :

Bella - priemyselný tovar
T.G.Masaryka č.22
 984 01 Lučenec

 

3. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má kvalitu a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

 • si kupujúci vadu spôsobil sám,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel,
 • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru.
 • pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru.
 • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť


O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

3. Lehoty na uplatnenie reklamácií

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia.Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný servis stačí doloženie dokladu o kúpe tovaru.


Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu.
Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo emailom.

 

4. Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.