Výmena gumového vaku v tlakovej nádobe

FAQ » Výmena gumového vaku v tlakovej nádobe

tlaková nádoba s vakom

 

Ako zistíme, že gumový vak netesní a kedy je nutná jeho výmena?

 • ak čerpadlo neustále zapína aj po odpustení malého množstva vody a dofúkanie vzduchu nepomáha

 • ak z ventilu na dofukovanie vzduchu uniká voda

 • ak sa vo vode vytekajúcej z nádrže objavuje väčšie množstvo vzduchu


Postup pri výmene gumového vaku

 1. Odpojte čerpadlo od elektrického napätia.

 2. Ventilom na výtlačnom potrubí, alebo na niektorej armatúre vypustite tlak vody zo systému, až kým manometer (tlakomer) na vodárni nebude ukazovať nulový tlak.

 3. Demontujte 6ks skrutiek na prírube tlakovej nádoby. Pozor! „Pri demontáži môže uniknúť väčšie množstvo vody z tlakovej nádoby.“

  • V tlakových nádobách s obsahom do 50 litrov je gumový vak uchytený len jednostranne na 6¬dierovej prírube, takže po demontovaní príruby je možné vytiahnuť ľahko vak z nádoby von.

  • Tlakové nádoby s obsahom 60 litrov a väčšie majú vak uchytený na dvoch miestach – na prírube a na montážnom otvore, ktorý je umiestnený oproti príruby. Pri demontáži preto treba odskrutkovať aj maticu na montážnom otvore.

 4. Vnútro tlakovej nádoby vysušte a opatrne skontrolujte, či sa vnútri nenachádzajú ostré plochy alebo nečistoty, ktoré by mohli poškodiť nový vak. Upozornenie: Ak je vnútorný povrch nádoby skorodovaný, tak sa doporučuje vymeniť tlakovú nádobu za novú.

 5. Založte nový vak do tlakovej nádoby tak, aby lem gumového vaku tvoril tesnenie príruby, túto potom a rovnomerne dotiahnite.

 6. Vzduchovým ventilom, ktorý je vo vrchnej časti nádoby dofúkajte vzduch na tlak vyznačený na štítku nádoby, alebo na tlak o 10%  nižší, ako je zapínací tlak vodárne. Príklad: Ak má vodáreň prednastavený tlak 2 bar – zapínací a 3,5 bar vypínací, tak vzduch dofúkajte na tlak 1,8 bar (2 – 0,2).

 7. Kontrolu dofúkania urobte pomocou tlakomera, aký sa používa pri kontrole tlaku v pneumatikách automobilov. Pozn.: Tlakomer na vodárni ukazuje tlak vody vo vodárni a nie tlak vzduchu v nádobe.

 8. Po 1-2 hodinách opätovne skontrolujte tlak vzduchu. Ak neuniká, tak môžete tlakovú nádobu zapojiť do systému a začať normálne používať.


Čím predídete pravidelnou kontrolou tlaku vzduchu v tlakovej nádobe

 • Časté spínanie má za následok poškodenia až úplné zničenie hydraulických častí čerpadla (nadmerné namáhanie hriadeľa, prípadne spojok pri rozbehu), zvýšené opotrebovanie kontaktov tlakového spínača a nakoniec aj vyššiu spotrebu elektrickej energie.

 • Pri niektorých typoch ponorných čerpadiel je výrobcom priamo stanovený interval spínania motora. Pri chýbajúcom vzduchu môže mať časté spínanie motora za následok poškodenie alebo úplné zničenie motora, opravy sú drahé.


Naše doporučenia

 • Pred nákupom nového gumového vaku si najskôr zo štítku nádoby zistite typ, výrobcu a veľkosť tlakovej nádoby.

 • Ak zistíte únik vody do tlakovej nádoby mimo gumového vaku, tak opravu preveďte čo najskôr. Voda okolo gumového vaku spôsobuje rýchlu koróziu tlakovej nádoby.

 • Počas prevádzky domácej vodárne môže v nepatrnej miere dochádzať k úniku vzduchu, preto je potrebné tlak vzduchu v nádobe pravidelne (každé 3-4 mesiace) kontrolovať.